Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

CHARLES & MORE
Verrijn Stuartweg 1D / 1E
1112 AW Diemen
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 60536241

Artikel 1 – Toepasselijkheid
a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten.
b De regelingen opgenomen in algemene voorwaarden van onze afnemers welke afwijken van onze bepalingen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk door ons zijn erkend.
c Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van onze personeelsleden afwijkend van deze voorwaarden, verbinden ons alleen indien wij dit schriftelijk hebben bevestigd.
d Mochten een of meer van deze voorwaarden in strijd komen met enigerlei wettelijke bepalingen, dan blijven de overige voorwaarden van kracht.

Artikel 2 – Orders
Orders zijn voor de afnemer bindend, annulering van de order door de afnemer is slechts mogelijk indien wij ons hiermede uitdrukkelijk akkoord verklaren.

Artikel 3 – Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen hebben wij het recht alle prijsverhogende factoren na het sluiten van de overeenkomst, hoe dan ook en waar dan ook ontstaan, – zoals wijzigingen in belastingen, heffingen of wijzingen in koersverhoudingen tussen Nederlandse en buitenlandse valuta-door te berekenen.

Artikel 4 – Levertijd
Getracht wordt om de overeengekomen levertijd aan te houden.De opgave van de levertijd geschiedt echter steeds bij benadering en voor overschrijding is de verkoper niet aansprakelijk terwijl dit ook geen recht op ontbinding van de koopovereenkomst oplevert.

Artikel 5 – Overmacht
a Als overmacht geldt elke omstandigheid buiten toedoen van de leverancier, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.
b Het geeft de leverancier het recht de gesloten overeenkomst te annuleren zonder dat wij tot het geven van een schadeloosstelling gehouden zijn.
c Daarnaast zijn wij in geval van overmacht gerechtigd de aflevering uit te stellen totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan.

Artikel 6 – Garantie
a Wij zijn alleen gehouden tot het verlenen van garantie aan kopers voor zoveel die garantie eveneens door onze fabrikant wordt verleend.
b Op textiel en meubelbekledingsstoffen kan nimmer garantie worden gegeven.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Mocht er enige aansprakelijkheid onzerzijds bestaan ten aanzien van geleverde goederen, dan blijft deze aansprakelijkheid voor alle schadegevallen slechts beperkt tot de koopprijs van het geleverde goed ten aanzien waarvan aansprakelijkheid onzerzijds is ontstaan.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden
a Ingeval de afnemer op enigerlei wijze in gebreke mocht blijven aan zijn verplichtingen te voldoen, bij een aanvrage tot surseance van betaling of faillissement, bij beslaglegging of liquidatie van zaken van de afnemer, wordt al hetgeen door afnemer uit hoofde van enigerlei contract aan ons verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar.
b Met name hebben wij het recht om de in onder a omschreven situatie de nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd onze rechten uit de tekortkoming in de nakoming van de afnemer voortvloeiende.
c Wij zijn gerechtigd indien de betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft plaatsgevonden, voor iedere maand of een gedeelte daarvan die is verstreken een rente van 2% in rekening te brengen.
d Alle kosten vallende op de invordering van het ons toekomende, waaronder begrepen die van rechtskundige bijstand en andere buitengerechtelijke kosten zullen voor rekening van de nalatige debiteur zijn.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
a De geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen ook uit vorige transacties aan ons heeft voldaan, waaronder begrepen betaling van eventuele schadevergoeding, rente en kosten.
b Indien dezelfde soort goederen door ons is geleverd en een of meer facturen onbetaald zijn gebleven worden de bij de koper nog aanwezige goederen als onbetaald beschouwd behoudens tegenbewijs door de koper.

Artikel 10 – Reclames
a Alle reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen in het bezit van CHARLES & MORE zijn. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanigheid van enige leverantie.
b Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van de goederen, die zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft.Geringe en in de handel toelaatbare of niet te vermijden afwijkingen leveren geen grond voor reclame op.Ongefrankeerde en onverpakte retourzendingen worden geweigerd.

Artikel 11 – Geschillen
Op de door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.Eventuele geschillen tussen ons en onze afnemers zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Utrecht voor zover processuele bepalingen zich niet daar tegen verzetten.

contact

Verrijn Stuartweg 1E
1112 AW Amsterdam - Diemen

info@charlesandmore.nl
+31(0)20 - 214 9919

LET'S MAKE SOME SPARKLING
CHANGES TOGETHER...

Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Copyright 2020 - 2022 Charles and More

Loading...